Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Łagów

Lasy nadleśnictw Łagów wraz z lasami sąsiednich nadleśnictw i kompleksami lasów innych form własności stanowią element zróżnicowanego krajobrazu świętokrzyskiego, który z uwagi na wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe, objęty został niemal w całości różnymi formami ochrony przyrody.

Lasy naszego nadleśnictwa usytuowane są:

·         W II obszarze fizjograficznym – Europy Zachodniej,

·         W trzecim podobszarze – Pozaalpejskim

·         W strefie Lasów Mieszanych

·         W prowincji Wyżyny Małopolskiej

·         W podprowincji Wyżyny Środkowopolskiej

·         W makroregionie wyżyny Kielecko – Sandomierskiej

·         W mezoregionach Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i Pogórza Szydłowskiego

Zgodnie z podziałem przyrodniczo- leśnym grunty Nadleśnictwa Łagów położone są w VI Krainie Małopolskiej, w 2 dzielnicy Gór Świętokrzyskich i należą do mezoregionu Łysogórskiego. Teren Nadleśnictwa podzielony jest na jedenaście leśnictw wchodzących w skład dwóch obrębów urządzeniowych: Łagów i Nieskurzów. Większość obszarów leśnych leży w terenach górskich (pasma: Jeleniowske, Orłowińskie, Ociesęckie, Cisowskie). Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, której towarzyszy jodła, buk oraz szereg innych gatunków.

Procentowy udział głównych gatunków lasotwórczych

Na terenie Nadleśnictwa występuje szeroki wachlarz siedliskowych typów lasów począwszy od borów suchych porastających ubogie, piaszczyste gleby, poprzez olsy rosnące na mokradłach do siedlisk wyżynnych i górskich.

 

Zestawienie udziału powierzchniowego siedliskowych typów lasu

L.p.

Siedliskowy typ lasu

Powierzchnia (ha)

Udział %

1

Bs

7,15

0,05

2

Bśw

2113,56

14,99

3

Bb

1,78

0,01

4

BMśw

700,43

4,97

5

BMw

232,36

1,65

6

BMb

27,97

0,20

7

LMśw

1462,00

10,37

8

LMw

146,44

1,04

9

LMb

3,81

0,03

10

Lśw

149,43

1,06

11

Lw

58,50

0,41

12

Ol

37,89

0,27

13

OlJ

31,57

0,22

14

BMwyżśw

42,32

0,30

15

LMwyżśw

1942,72

13,78

16

LMwyżw

347,93

2,47

17

Lwyżśw

3074,63

21,81

18

Lwyżw

228,43

1,62

19

LMGśw

945,33

6,71

20

LMGw

14,42

0,10

21

LGśw

2530,14

17,94

Razem:

14098,80

100,00