Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118

 

Budynek biurowy Nadleśnictwa Łagów oddany został do użytku w 2000 r. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 768 m2, pomieszczenia biurowe znajdują się na 2 kondygnacjach nadziemnych, pomieszczenia techniczne usytuowane są na jednej kondygnacji podziemnej. Dojazd do budynku Nadleśnictwa Łagów odbywa się drogą wewnętrzną prowadzącą od drogi wojewódzkiej nr 756.

Przed budynkiem Nadleśnictwa znajduje się ogólnodostępny parking z jednym miejscem postojowym dla osoby niepełnosprawnej.

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Wózkiem można dostać się i poruszać tylko po parterze. Na terenie budynku nie ma windy.

Korytarze przebiegają na jednym poziomie na każdej z kondygnacji. Kilka z pomieszczeń biurowych posiada progi. W budynku nie ma specjalnych oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym.

Po budynku można poruszać sią z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pracownicy Nadleśnictwa posługują się językiem polskim, nie ma wśród nich osoby posługującej się językiem migowym.

W celu ułatwienia załatwienia danej sprawy, lub ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny na nr +48 41 307 40 23 lub mailowy lagow@radom.lasy.gov.pl