Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej wyróżniający się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych, które nadają mu wartość: kulturową, historyczną i krajobrazową; (tą formą ochrony obejmuje się również grupy osobliwości przyrodniczych). Najczęściej chroni się w ten sposób stare okazałe drzewa i krzewy, formy geologiczne w postaci: skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń itp.

Zadaniem nowoczesnej pomnikowej ochrony przyrody ożywionej powinna być nie tylko ochrona dużych starych drzew lub krzewów, ale również wszystkich związanych z nimi organizmów oraz naturalnych zjawisk dynamicznych, którym podlegają (M. Buliński – Salmandra 1/1999).

Prace pielęgnacyjne przy jednym z dębów pomnikowych. fot. A.Zagnieński

            Na terenie Nadleśnictwa Łagów znajduje się ok. 40 obiektów pomnikowych przyrody żywej i nieożywionej, z których 6 położonych jest na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo.