Lista aktualności Lista aktualności

Użytki ekologiczne

Królestwo roślinności bagiennej

Użytkami ekologicznym nazywamy zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna , torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności itp.

Na terenie naszego Nadleśnictwa znajduje się siedem tego typu obiektów:

Użytek ekologiczny „Śródleśna łąka" położony w dolinie Łukawki, częściowo podmokły, ze wszystkich stron otoczony lasem. Spotkamy tutaj  stanowiska pełnika europejskiego, podkolana białego i storczyka szerokolistnego.

   

Użytek ekologiczny „Bagno". Ochroną objęto śródleśny zbiornik wodny i otaczające go torfowisko. Występują tu fitocenozy torfowisk przejściowych oraz łozowiska z wierzbą szarą i pięciopręcikową. Jest to miejsce bytowania licznych gatunków owadów, płazów i ptaków preferujących środowisko wodno – błotne.

Użytek ekologiczny „Bagno 2". Jest to torfowisko o charakterze przejściowym, okresowo zalewane wodą. Występują tu liczne gatunki mchów, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, wełnianka. Miejsce bytowania licznych gatunków owadów, płazów i ptaków preferujących środowisko wodno – błotne.

 

Użytek ekologiczny „Bagno 3". Jest to torfowisko śródleśne. Występuje tutaj dobrze zachowany układ fitocenoz torfowisk wysokich, przejściowych, bory bagiennego i formy przejściowe pomiędzy nimi. Występuje tu masowo rosiczka okrągłolistna. Miejsce bytowania licznych gatunków owadów, płazów i ptaków wodno-błotnych.

Użytek ekologiczny „Bagno 4". Ochronie podlega stale podmokła, okresowo zalewana wodą enklawa śródleśna. Przedstawia ona późne stadia sukcesji na torfowisku wysokim. Występuje tu masowo rosiczka okrągłolistna; prócz tego liczne gatunki mchów, bagno zwyczajne, wełnianka i inni przedstawiciele roślinności bagienno – torfowej. Jest to miejsce bytowania zwierząt preferujących środowisko wodno – błotne.

Użytek ekologiczny „Łąka z pełnikami". Celem ochrony jest zachowania ze względów dydaktycznych stanowiska pełnika europejskiego oraz występujących na tym terenie roślin z rodziny storczykowatych.

 

Użytek ekologiczny "Torfowisko śródleśne koło miejscowości Mocha".  Ustanowiony 12 listopada 2014 r. ma na celu zachowanie ekosystemu śródleśnego oczka wodnego z wykształconymi w jego sąsiedztwie siedliskami podmokłymi ze zbiorowiskami turzyc, sitowia i pałki wodnej, stanowiącego miejsce lęgowe wielu gatunków płazów i gadów, a także ptaków i owadów. Stanowi on także miejsce bytowania i rozrodu bobra europejskiego. Użytek ten cechuje się dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.