Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć ekologiczna NATURA 2000 jest systemem ochrony wybranych elementów przyrody przyjętym przez kraje Unii Europejskie. Sieć ta ma uzupełniać systemy krajowe i dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Celem utworzenia ekologicznej sieci jest ochrona różnorodności biologicznej na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej jest również wyznacznikiem oceny gospodarowania zasobami naturalnymi. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Program Natura 2000 opiera się na dwóch formach ochrony tzn.:

Obszarach Specjalnej Ochrony (OSO) – wyznaczanych w celu ochrony lęgowej ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia),

Specjalnych Obszarach Ochrony (SOO) – wyznaczonych w celu ochrony siedlisk (tzw. Dyrektywa Habitatowa).

Drzewostan bukowy - Ostoja Jeleniowska

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Łagów:

Kod obszaru

Nazwa

Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa (ha)

PHL 260002

OZW Łysogóry

43,30

PHL 260028

OZW Ostoja Jeleniowska

3119,29

PHL 260036

OZW Ostoja Żyznów

105,84

PHL 260040

OZW Lasy Cisowsko - Orłowińskie

3193,75