Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Głównym zadaniem z zakresu Ochrony Lasu w Nadleśnictwie Łagów jest stałe monitorowanie obszarów leśnych pod kątem różnego rodzaju zagrożeń biotycznych i abiotycznych, a w przypadku stwierdzenia takich zagrożeń przedsięwzięcie stosownych kroków do eliminacji lub znaczącego ich ograniczenia.

Ważniejsze czynności z zakresu monitorowania stanu zdrowotnego lasu:

·         Wyznaczanie i obserwacja drzew trocinkowych

·         Kontrola ilości posuszu, złomów i wywrotów oraz drzew martwych i dziuplastych

·         Kontrolny odłów samców brudnicy mniszki do pułapek feromonowych oraz monitoring występowania tego szkodnika metodą transektu

·         Wiosenne i jesienne poszukiwania szkodników sosny

·         Monitorowane ilości szkodników glebowych (głównie chrabąszczy)

·         Sprawdzanie ilości jaj lub gąsienic w koronach drzew

Czynności wykonywane w celu zapobiegania lub eliminacji szkód

·         Wywieszanie i naprawa budek lęgowych

·         Zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem    

·         Wykładanie drzew zgryzowych (stwarzanie dodatkowego źródła pokarmu dla zwierząt w okresie zimowym w celu zmniejszenia strat powodowanych przez zwierzynę płową w uprawach i młodnikach)

·         Dokarmianie ptaków w okresie zimowym

·         Zwiększenie naturalnej odporności drzewostanów przez ich przebudowę (wprowadzanie nowych gatunków w skład drzewostanu)

·         Zbieranie śmieci z terenów leśnych

·         Ograniczanie ilości szkodliwych owadów

·         Działania Straży Leśnej przeciwko sprawcom kradzieży drewna i stroiszu oraz dewastacji lasu