Wydawca treści Wydawca treści

Nasze rezerwaty

Na terenie nadleśnictwa Łagów znajdują się cztery rezerwaty.

Małe Gołoborze

Rezerwat częściowy "Małe Gołoborze" został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 31 grudnia 1993 roku.

Położony jest on w centralnej części dużego kompleksu leśnego na stokach Góry Chocimowskiej i obejmuje jeden z najciekawszych morfologicznie fragmentów Pasma Jeleniowskiego.

Ochronie częściowej poddano zróżnicowany morfologicznie obszar z grzbietem górskim, zboczami i doliną zanikającego okresowo potoku. W górnej części północnego zbocza góry znajduje się niewielkie (około 0,25 ha) blokowisko skalne - gołoborze zbudowane z piaskowców kwarcytowych. Jest ono narażone na stopniowe opanowywanie przez roślinność. Wychodnie skał kambryjskich znajdują się również w dolinie strumienia przybierając postać kilku niewysokich (od 0,5 do 0,8 m wysokości) wodospadów. Przedmiotem ochrony jest również naturalny, zróżnicowany wiekowo i warstwowo drzewostan (głównie II i III klasa wieku) z występującymi miejscami okazałymi egzemplarzami buka i jodły (w wieku ok. 150 lat). W obrębie rezerwatu wyróżniono dwa zespoły roślinne: buczynę karpacką i kwaśną buczynę.

 

Góra Jeleniowska

Utworzony w 1997 roku rezerwat "Góra Jeleniowska" położony jest w strefie grzbietowej góry o tej samej nazwie. Jest to rezerwat geologiczno- leśny, a celem ochrony jest zachowanie zespołu zróżnicowanych form rzeźby terenu, w którego skład wchodzą ostańcowe formy skalne, rozwaliska skalne oraz terasy z rumowiskami typu gołoborzy wraz z porastającym je naturalnym zbiorowiskiem leśnym - ponad 100-letnim lasem jodłowo- bukowym. Główny grzbiet rezerwatu budują piaskowce kwarcytowe. Wskutek silnego i głębokiego spękania wytworzyły się z nich formy mające postać ostańcowych skałek o wysokości od 0,8 do 5,0 m; są one największą atrakcją rezerwatu. Wokół nich znajdują się rozwaliska skalne, przechodzące stopniowo w kierunku południowym w rumowiska blokowe o cechach gołoborzy. Warunki klimatyczne i podłoże ubogie w wapń stworzyły warunki dla rozwoju roślin pochodzenia górskiego. Dominującym zespołem roślinnym jest zubożała buczyna karpacka w formie podgórskiej.

 

Szczytniak

Rezerwat geologiczno- leśny „Szczytniak" został utworzony w 1993 roku dla ochrony gołoborza stanowiącego przykład zachodzących na powierzchni procesów geomorfologicznych oraz odsłonięcia „kwarcytów" górnokambryjskich z interesującymi teksturami o niewyjaśnionej genezie. Gołoborze na Szczytniaku jest niewielkie i stopniowo kurczy się ulegając ekspansji roślinności - porastają je kępy karłowatych brzóz, jarzębin i buków. Głazy porośnięte są kępami mchów, które na obrzeżach rumowiska tworzą piękne zielone kobierce. Odnaleźć ty można ciekawe okazy roślin podlegających ochronie. Ochroną rezerwatową otoczono również kilkuhektarowy fragment lasu posiadającego cechy naturalnego zbiorowiska – kwaśnej buczyny.

 

                                                                              fot. Paweł Pierściński

 

Zamczysko

W centralnej części Pasma Orłowińskiego znajduje się rezerwat „Zamczysko" utworzony w 1959 roku dla zachowania cennego ze względów naukowych fragmentu naturalnego mieszanego lasu bukowego o charakterze pierwotnym. Obejmuje on szczyt góry Wysokówki – drugiej co do wysokości w Paśmie Orłowińskim. Dominującym zespołem roślinnym jest buczyna karpacka w odmianie podgórskiej. W drzewostanie obok dominującego buka rosną: jodła, jawor, klon, grab oraz dąb bezszypułkowy. Niektóre drzewa osiągają wiek powyżej 200 lat.