Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Prawie połowa drzewostanów Nadleśnictwa Łagów to drzewostany naturalne. Oznacza to, że powstały one z naturalnego obsiewu (głównie buka i jodły). Z gospodarczego punktu widzenia są to najcenniejsze fragmenty lasów. Poniższa tabela przedstawia strukturę naszych drzewostanów:

Pochodzenie

Powierzchnia (ha)

Udział (%)

naturalne

6812,18

48,56

sztuczne

7213,67

51,41

odroślowe

3,89

0,03

 

Kolejne zestawienie tabelaryczne obrazuje udział gatunków o znaczeniu gospodarczym (tzn. zajmujących powyżej 5% powierzchni).

Gatunek

%udziału

Sosna

45,6

Jodła

26,4

Buk

17,6

Dąb

5,6

 

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lata, a zasobność (ilość m3/ha) obliczono na 241 m3.